Gminny Ośrodek Kultury w Rabie Wyżnej

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://www.gok.rabawyzna.pl/

 

Gminny Ośrodek Kultury w Rabie Wyżnej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Rabie Wyżnej.

  • Data publikacji strony internetowej: 2014-06-11.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-25-03.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

- zdjęcia nie posiadają opisów.
- załączniki nie posiadają dostępnej treści.
- załączniki nie posiadają dostępnych opisów.

Wymienione wyżej funkcje są niedostępne ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22.

Deklaracja dostępności została przygotowana samodzielnie

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Piaskowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 18 26 71 749. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób z niepełnosprawnościami.

Na parkingu koło budynku Banku Spółdzielczego znajdują się prawidłowo oznakowane miejsca parkingowe znakiem informacyjnym pionowym D-18a i T 29 wraz z dogodnym dojściem do biura, w odległości mniejszej niż 200 m od wejścia do biura.

Dostępność wejścia do budynku.

WWejście główne do biura znajduje się przy głównej ulicy w centrum Raby Wyżnej.

Tłumacz języka migowego.

Wśród pracowników Gminnego Ośrodka Kultury nie ma osoby, która potrafi porozumiewać się językiem migowym. Biuro dyrektora znajduje się na parterze.

Komunikacja pozioma.

Pomieszczenia biurowe w budynku posiadają progi.

Komunikacja pionowa.

Brak (biuro znajduje się na parterze)

Prawo wstępu z psem asystującym.

Do biura można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Rodzaje zastosowań dla osób z niepełnosprawnościami

W Gminnym Ośrodku Kultury w Rabie Wyżnej nie ma toalety dla osób z niepełnosprawnościami, w tym także na wózkach inwalidzkich.


Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - BIP

Koordynator dostępności

Robert Migiel
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
telefon: 18 2691250
Urząd Gminy w Rabie Wyżnej
34-721 Raba Wyżna 41